Kallelse till extra bolagsstämma i A City Media

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Bakgrund
A City Media AB har under 2016 haft en stark organisk tillväxt och väsentligt stärkt bolagets marknadsposition. Som tidigare meddelats i bolagets kvartalsrapporter så utvärderar vi konsekvent kompletterande förvärv. Mot denna bakgrund vill styrelsen i bolaget nu erhålla stämmans bemyndigande att genomföra för bolaget strategiskt viktiga och lönsamma förvärv.

Stämman kommer förutom förvärvet av All in Media Sverige AB även att behandla val av Brick Digital AB grundaren Niklas von Sterneck till bolagets styrelse.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till Bolaget senast tisdagen den 20 september 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 20 september 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman görs skriftligen till A City Media AB (publ), "Extra bolagsstämma", Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm eller via e-post till anders.a@adcitymedia.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt telefon dagtid. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida (www.adcitymedia.com).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier, punkten 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt i huvudsak följande:
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 10 344,80 kronor genom att 25 862 aktier ges ut.
2. För varje ny aktie ska betalas 116 kronor. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett bedömt marknadsvärde (beräkning utifrån VWAP 30 dagar).
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma exm expose media AB, org.nr 556855-3266, såvitt avser 22 167 stycken av aktierna och Markus Hjertqvist AB, org.nr 556975-3568, såvitt avser 3 695 stycken av aktierna.
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nämnda apportemission genomförs som en delbetalning i anledning av Bolagets förvärv av återstående cirka 70 procent av aktierna i All In Media Sverige AB, org.nr 556807-7860, (nedan "Apportegendomen").
5. Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen.
6. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 1 oktober 2016, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 1 oktober 2016 genom tillförsel av Apportegendomen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier, punkten 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt 25 procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet. Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna ska erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose Bolagets behov av att möjliggöra rörelse- och företagsförvärv genom betalning med egna aktier.

Grunden för emissionskursen vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till val av styrelseledamot, punkten 9
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om nyval av Niklas von Sterneck som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2015, tillsammans med övriga handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen kommer senast från och med två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget. I övrigt framgår de fullständiga förslagen till beslut ovan. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 2016-09-09

Stockholm i september 2016 
A City Media AB (publ) 
Styrelsen

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Denna information är sådan information som A City Media AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 8:30 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns fördelade på över 260 städer/orter i Sverige och erbjuder bolag en möjlighet att få en bred exponering av sina marknadsföringskampanjer. Under 2016 har bolaget breddat sin produktportfölj till att nu innefatta media, digital signage, production och creative. AdCityMedias breda utbud har medfört att Bolaget förmedlat reklamytor åt ett stort antal multinationella koncerner. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com. AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2019-11-12
Regulatorisk

JULI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen steg med 2,9 % till 43 539 (42 294) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 19 549 (2 347) Tkr, justerat¹ resultat uppgick till 3 125 (2 347) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 26 536 (5 548) Tkr, justerad¹ EBITDA uppgick till 10 112 (5 548) Tkr. EBITDA-marginalen uppgick till 60,9 (13,1) %, justerad¹ marginal uppgick till 23,2 (13,1) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 (1 586) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 21 285 (3 740) Tkr, justerat¹ rörelseresultat uppgick till 4 862 (3 740) Tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 10,46 (1,29) kr, justerat¹ resultat före och efter utspädning uppgick till 1,67 (1,29) kr.

1Nyckeltal för 2019 är justerad för en jämförelsestörande post om 16 424 Tkr beträffande utdelning av Doohclick AB.

2019-10-31

AdCityMedia har erhållit en Media-order om ca 2 MSEK för att marknadsföra ett techbolag, ordern innefattar digital och analog reklam i utomhusmiljö samt fasadmålning. Utrullning kommer att ske under november och december.

2019-10-28
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 28 oktober 2019 beslutat att bifalla Marfina SL:s ansökan om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad.

2019-09-04

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Growth Market, erhåller två digital signage-ordrar om 2,8 MNOK.

2019-08-30

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, lanserar en ny digital premiumyta i Oslo bestående av tre digitala skärmar om totalt 12 kvm.

2019-08-27
Regulatorisk

APRIL - JUNI 2019

 • Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 52 856 (44 093) Tkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4 011 (4 710) Tkr.
 • EBITDA uppgick till 11 032 (6 094)¹ Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20,9 (13,8) %.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 556 (6 164) Tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 5 724 (5 564) Tkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.

1EBITDA 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretag.

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.