Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl 14.00 på Mangolds kontor Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken onsdag den 18 maj, dels senast kl. 16.00 fredagen den 20 maj anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress A City Media AB, Att: Anders Axelsson, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 08-535 280 01 eller via e-post anders.a@adcitymedia.com.

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 18 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
   a)om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b)om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
   c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår Patrik Mellin som ordförande vid stämman.
Punkt 8b - Styrelsen föreslår att utdelning med 2,25 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2015. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 3 292 022,25 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2016-05-26 och utbetalningsdag för utdelning är 2016-05-31.
Punkt 9 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår att inget arvode utgår till styrelsen eller för utskottsarbete. Till revisorn utgår arvode enligt löpande räkning.
Punkt 10 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår omval av Patrik Mellin som styrelseordförande. Till ledamöter föreslås omval av Anders Axelsson, Oskar Lindström, Jan Litborn, Johan Fellenius och Michael Silfverberg. Större ägare föreslår även omval av PwC som revisionsfirma.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 463 121 utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 1 463 121.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare bägär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2016

Styrelsen

2020-05-12

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler,  Strandvägen 7 Stockholm.

2020-01-20
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i AdCityMedia AB (publ) den 20 januari 2020 fattades följande beslut.

2020-01-03

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 14.00 i AdCityMedias huvudkontor, Frihamnsgatan 22 i Stockholm.

2019-12-30

Styrelsen för AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om avnotering av AdCityMedias aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att AdCityMedia erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

2019-12-18

För att underlätta informationsspridning till befintliga aktieägare i AdCityMedia AB (publ) offentliggörs nedan det pressmeddelande som Ocean Outdoor Limited publicerat på sin hemsida den 18 december

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie. Aktierna i AdCityMedia är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 9 december 2019 och acceptperioden har förlängts till den 31 januari 2020. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 16 december 2019 har Ocean Bidco förvärvat och erhållit accepter från aktieägare representerande sammanlagt 1 821 384 aktier, motsvarande cirka 97,46 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet, i AdCityMedia. Med "Ocean" avses i detta pressmeddelande, beroende på sammanhang, Ocean Outdoor eller Ocean Bidco eller koncernen i vilken Ocean Outdoor är moderbolag.

1
2
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.