2015-12-02

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en digital order från ett svensk konsumentbolag om drygt 1,5 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala skärmar. 

2015-11-27

A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige om att teckna aktier och teckningsoptioner i Bolaget ("Erbjudandet"), varvid aktier till ett värde om cirka 5 MSEK emitteras, inför noteringen på Nasdaq First North ("First North").

2015-11-12

Investerarträffar:

  • Malmö, måndag 16 november kl. 11:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Hamngatan 4 i Malmö
  • Stockholm, onsdag 18 november kl. 17:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2 i Stockholm
  • Presentation av VD Anders Axelsson med möjlighet till diskussion och frågor. Lättare mat och dryck serveras.
  • Anmälan innehållande namn och totalt antal personer i sällskapet skickas senast fredagen 13 november till: corporate-finance@mangold.se
2015-11-06

Styrelsen i A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har den 5 november 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktat till allmänheten. Emissionen omfattar maximalt 172 414 aktier som erbjuds till kursen 58 SEK per aktie. Sammantaget väntas Erbjudandet inbringa cirka 10 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolaget har även beslutat om en emission av ytterligare 172 414 aktier till ett värde om ytterligare cirka 10 MSEK att, i samråd med Mangold Fondkommission AB och Bolagets styrelse, utnyttjas vid överteckning av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För varje två tecknade och tilldelade aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen erhålls en teckningsoption vederlagsfritt, varvid en teckningsoption ger rätt till teckning av en nya aktie cirka 18 månader efter Erbjudandet ("Teckningsoptionerna"). Bolagets aktier samt Teckningsoptionerna avses att listas på Nasdaq First North ("First North"). Planerad första handelsdag för aktierna är den 2 december 2015. 

2015-11-05

OMSÄTTNINGSÖKNING I HÄNDELSERIK PERIOD

JULI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 9 839 (7 841) TSEK, en ökning med cirka 25,5%.

· EBITDA uppgick till -220 (-20) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -2,2 (-0,3)%, en försämring med 200 TSEK.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brck Dgtl Outdoor Media AB ("Brick Digital").

· Resultat efter skatt uppgick till -882 (-390) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 225 (-91) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 491 (-852) TSEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning uppgick till 35 490 (31 494) TSEK, en ökning med cirka 12,7%.

· EBITDA uppgick till 3 611 (3 102) TSEK och EBITDA-marginalen 10,2 (9,8)%.

· I kvartalsresultatet ingår det poster av engångskaraktär om 331 TSEK som härstammar från förvärvet av Brick Digital.

· Resultat efter skatt uppgick till 3 030 (2 077) TSEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 589 (2 146) TSEK.

· Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -7 492 (-789) TSEK.

2015-10-15

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt samt genom förvärv och undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm.

<<
1
...
17
18
19
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.