Brev till aktieägare i AdCityMedia AB

Bäste aktieägare,

Först och främst vill jag tacka er för det stöd och intresse som ni visat vår verksamhet. Vi har lämnat ett händelserikt 2018 bakom oss och blickar nu framåt mot ett ännu mer spännande 2019.

2018 var för ACM ett år då vi strategiskt valde att investera för framtiden genom tillväxt på bred front. Vi har gått från att Q3-17 vara 54 stycken medarbetare inom koncernen till att vid utgången av Q3-18 vara 69 stycken, som alla arbetar för att ta ACM till nästa nivå i denna resa. Detta har visat sig i den fina omsättningstillväxten som vi kunnat visa både organiskt och via lyckade förvärv. Under 2018 har vi tillträtt två förvärv, mjukvarubolaget Bitlogic och Prego Media AS, Norges tredje största bolag inom utomhusreklam.

Bitlogic är en essentiell del i ACM:s strategi att bli Sveriges ledande bolag gällande mjukvara inom vår bransch, och är ett steg mot en marknadslansering av Starcorp Media Hub. Starcorp utvecklas fortsatt enligt plan och vår ambition är att under 2019 lansera och presentera vad vi under en längre tid arbetat med.

Marginalerna på EBITDA-nivå har under året främst pressats av investeringen i vårt förvärv i Norge, Prego Media AS, som idag har ett större analogt utbud. Förvärvet har inneburit nya affärsområden främst mot livsmedelsbutiker via digitala skärmar benämnt "Handles". Arbetet med att digitalisera, och förbättra marginalerna i Norge, genom att bygga upp en Digital Signage-affär med hjälp av ACM:s expertis, skapa nya ytor och utvinna synergier med koncernen som helhet, går enligt vår strategiska plan. Denna plan kommer successivt att resultera i bättre marginaler för koncernen som helhet allt eftersom processen fortskrider.

Efter lyckade förvärv sonderar vi terrängen efter ytterligare strategiska förvärv för att ta tillvara på den starka marknadstillväxten. Vi ser bland annat att marknaden Retail Tech fortsätter att växa som ett resultat av att butik och webb mer och mer börjar närma sig varandra. Överlag ser vi att analogt byts ut mot digitalt och där mjukvara och SaaS-lösningar är en edge på marknaden, en edge AdCityMedia har och som kan skapa ett stort aktieägarvärde. Vi har under en längre tid arbetat med Starcorp, en lösning som kommer presenteras och lanseras under 2019, och som enligt vår bedömning kommer vara ledande i förvandlingen av marknaderna vi verkar inom.

Vi bygger för fortsatt organisk tillväxt. Under 2019 så kommer vi att fortsätta investera för att ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten, det är nu det gäller att satsa på att ta ytterliggare marknadsandelar för att fortsatt vara en ledande spelare. Vi har unika lösningar, och ett försäljningsbart mediautrymme som överstiger 600 miljoner kronor, vilket vi fortsatt skall ta tillvara på och där vi ser att säljarbetet förra året genererat en mycket stark offertstock för 2019. Samtidigt kommer vår affär att utvidgas i och med Starcorp, en lösning som vi tror kommer revolutionera mediabranschen.

Jag vill med detta brev visa att ACM önskar kommunicera mer med er aktieägare och marknaden under 2019. Ett 2019 då ACM skall fortsätta fokusera på att bygga ytterligare omsättning och kassaflöden genom att:

- Fortsätta öka beläggningsgraden på vårt mediautrymme om +600 MSEK
- Expandera vår affär med vår mjukvarulösning Starcorp Media Hub
- Förstärka vår personalstyrka ytterligare
- Se över nya förvärv och samarbeten
- Stärka digital signage-benet i Norge
- Investera i nya ytor
- Öka våra repetitiva intäkter

Vi står redo för 2019, AdCityMedias tillväxtresa är bara påbörjad!

2019-01-28

Anders Axelsson
VD, AdCityMedia

anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 08:50 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Brev till aktieägare i AdCityMedia - 2019-01-28

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.