Principer för utseende av valberedning

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets tre största ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av AdCityMedia AB Frihamnsgatan 22 115 56 Stockholm www.adcitymedia.com 5 de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning antagen på årsstämman 2019

Instruktion valberedning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.