§ 1. Aktiebolagets firma är AdCityMedia AB (publ).

§ 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Bolaget ska bedriva försäljning samt uthyrning av media-, reklam- och annonsytor. Bolaget ska vidare bedriva konsultation inom samt utveckling av media-, reklam- och annonskoncept samt försäljning och
konsultation inom eventmarketing samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 6. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7. För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 12. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämman den 30 maj 2017

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.