AdCityMedia AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av bolagets aktier på First North grundas bolagsstyrningen i bolaget på svensk lag, bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. Sedan AdCityMedias aktier noterades på First North följer bolaget också First Norths regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning:

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på First North. AdCityMedias styrelse har för närvarande inte för avsikt att följa Koden förutom i de delar som styrelsen anser vara relevanta för bolaget och dess aktieägare.

Bolagsstämma:

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.