AdCityMedia AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market grundas bolagsstyrningen i bolaget på svensk lag, bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. Sedan AdCityMedias aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market följer bolaget också Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning:

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. AdCityMedias styrelse har för närvarande inte för avsikt att följa Koden förutom i de delar som styrelsen anser vara relevanta för bolaget och dess aktieägare.

Bolagsstämma:

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.