Aktiekapitalet i AdCityMedia AB uppgår till 747 514 SEK fördelat på 1 868 786 aktier, envar med ett kvotvärde om SEK 0,40. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 550 000 och högst SEK 2 200 000 och antalet aktier vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Ägarstruktur

Tabellen nedan visar Bolagets största ägare per den 31 december 2018.

Namn Aktier Andel% Röster%
Biljon AB 534 793 28,6% 28,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 126 934 6,8% 6,8%
Silfvergruppen AB 101 500 5,4% 5,4%
Banque Internationale à Lux 91 539 4,9% 4,9%
JMG North AB 90 000 4,8% 4,8%
Micka Lin 79 550 4,3% 4,3%
Patrik Mellin 63 587 3,4% 3,4%
POP Invest AB 51 000 2,7% 2,7%
Exm Expose Media AB 42 253 2,3% 2,3%
G3M Borås AB 35 487 1,9% 1,9%
Övriga 652 143 34,9% 34,9%
Totalt 1 868 786 100% 100,0%

Anslutning till Euroclear Sweden 

AdCityMedia AB är ett avstämningsbolag och bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Utdelning och utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av bolagets vinster. För räkenskapsår 2017 lämnades, enligt årsredovisningen, 4 892 888 SEK i utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om utdelning i bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till utdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. AdCityMedia AB avser att fortsätta dela ut årets resultat justerat för ovannämnda faktorer.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna i bolaget.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

AdCityMedias aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Aktien
Kortnamn: ACM
ISIN: SE0001920760

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
08-463 80 00
certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.