Kallelse till extra bolagsstämma i A City Media

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Bakgrund
A City Media AB har under 2016 haft en stark organisk tillväxt och väsentligt stärkt bolagets marknadsposition. Som tidigare meddelats i bolagets kvartalsrapporter så utvärderar vi konsekvent kompletterande förvärv. Mot denna bakgrund vill styrelsen i bolaget nu erhålla stämmans bemyndigande att genomföra för bolaget strategiskt viktiga och lönsamma förvärv.

Stämman kommer förutom förvärvet av All in Media Sverige AB även att behandla val av Brick Digital AB grundaren Niklas von Sterneck till bolagets styrelse.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 september 2016, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till Bolaget senast tisdagen den 20 september 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 20 september 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman görs skriftligen till A City Media AB (publ), "Extra bolagsstämma", Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm eller via e-post till anders.a@adcitymedia.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt telefon dagtid. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida (www.adcitymedia.com).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier, punkten 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt i huvudsak följande:
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 10 344,80 kronor genom att 25 862 aktier ges ut.
2. För varje ny aktie ska betalas 116 kronor. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett bedömt marknadsvärde (beräkning utifrån VWAP 30 dagar).
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma exm expose media AB, org.nr 556855-3266, såvitt avser 22 167 stycken av aktierna och Markus Hjertqvist AB, org.nr 556975-3568, såvitt avser 3 695 stycken av aktierna.
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nämnda apportemission genomförs som en delbetalning i anledning av Bolagets förvärv av återstående cirka 70 procent av aktierna i All In Media Sverige AB, org.nr 556807-7860, (nedan "Apportegendomen").
5. Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen.
6. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 1 oktober 2016, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 1 oktober 2016 genom tillförsel av Apportegendomen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier, punkten 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt 25 procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet. Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna ska erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose Bolagets behov av att möjliggöra rörelse- och företagsförvärv genom betalning med egna aktier.

Grunden för emissionskursen vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till val av styrelseledamot, punkten 9
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om nyval av Niklas von Sterneck som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2015, tillsammans med övriga handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen kommer senast från och med två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget. I övrigt framgår de fullständiga förslagen till beslut ovan. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 2016-09-09

Stockholm i september 2016 
A City Media AB (publ) 
Styrelsen

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Denna information är sådan information som A City Media AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 8:30 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns fördelade på över 260 städer/orter i Sverige och erbjuder bolag en möjlighet att få en bred exponering av sina marknadsföringskampanjer. Under 2016 har bolaget breddat sin produktportfölj till att nu innefatta media, digital signage, production och creative. AdCityMedias breda utbud har medfört att Bolaget förmedlat reklamytor åt ett stort antal multinationella koncerner. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com. AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2018-03-21

AdCityMedia har utsetts till en av AMF Fastigheters strategiska partners i framtagandet av det nya butikskonceptet The Lobby, en marknadsplats där varumärken och konsumenter möts sömlöst i gränslandet mellan fysisk handel och e-handel. Partnerskapet innebär att AdCityMedia ansvarar för samtliga Digital Signage-lösningar i konceptet, vilket innefattar skärmar och projektorer i de olika butiksdelarna samt skärmar i skyltfönster på fasaderna. The Lobby öppnar den 5:e april i Mood-distriktet i Stockholm.

2018-03-15
Regulatorisk

Den 14 mars har styrelseledamoten Oskar Lindström sålt 50.000 stycken aktier i A City Media AB.

2018-03-06
Regulatorisk

A City Media AB (AdCityMedia), listat på Nasdaq First North, har den 6 mars vunnit upphandling med Skruf Snus AB gällande leverans av digital signage. Projektet som innefattar Skrufs nya koncept för snuskylar med integrerade digitala skärmar, väntas rulla ut i dagligvarubutiker över hela landet under 2018 med start i maj.

2018-02-27
Regulatorisk

AdCityMedia ökar omsättningen med +69 % och EBITDA med +32 % i Q4 2017 jämfört mot motsvarande period föregående år och visar samtidigt ett starkt kassaflöde.

OKTOBER - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 780 (21 811) TSEK, en ökning med 68,6 %. 
 • EBITDA uppgick till 7 241 (5 492) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 19,7 % (25,2), en ökning med 1 750 TSEK motsvarande 31,9 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 (3 796) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 512 (5 216) TSEK.                     
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (2,20) SEK.
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 3 714 (4 675) TSEK. *

*Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 8.

JANUARI - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 122 115 (80 981) TSEK, en ökning med 50,8 %. 
 • EBITDA uppgick till 22 644 (16 763) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,5 % (20,7), en ökning med 5 882 TSEK motsvarande 35,1 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 211 (9 133) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 867 (15 999) TSEK.                    
 • Resultat per aktie uppgick till 1,27 (5,30) SEK.
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 13 563 (11 932) TSEK. *

*Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 8.

2018-02-27
Regulatory

NET TURNOVER IN Q4 2017 INCREASED BY +69% AND EBITDA BY +32% COMPARED TO CORRESPONDING PERIOD THE PREVIOUS YEAR

OCTOBER - DECEMBER 2017

 • Net turnover totaled SEK(k) 36,780 (21,811), an increase of 68.6%. 
 • EBITDA totaled SEK(k) 7,241 (5,492) and the EBITDA margin reached 19.7% (25.2), an increase of SEK(k) 1,750 corresponding to 31.9%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) -7 (3,796).
 • The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) 12,512 (5,216).
 • Result per share reached SEK 0.00 (2.20).
 • Earnings after tax excluding acquisition depreciations totaled SEK(k) 3,714 (4,675)*

* See description of acquisition depreciations and alternative key indicators on page 8. 

JANUARY - DECEMBER 2017

 • Net turnover totaled SEK(k) 122,115 (80,981), an increase of 50.8%. 
 • EBITDA totaled SEK(k) 22,644 (16,763) and the EBITDA margin reached 18.5% (20.7), an increase of SEK(k) 5,882 corresponding to 35.1%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 2,211 (9,133).
 • The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) 13,867 (15,999).
 • Result per share reached SEK 1.27 (5.30).
 • Earnings after tax excluding acquisition depreciations totaled SEK(k) 13,563 (11,932)*

* See description of acquisition depreciations and alternative key indicators on page 8.

2018-02-20
Regulatorisk

A City Media AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, har den 19 februari ingått avtal om förvärv av 100 % av OOH-mediabolaget Prego Media AS (Prego). 2017 omsatte bolaget 32 MNOK med 3,5 MNOK i EBITDA, vilket innebar en ökning av omsättningen med 166 % jämfört med 2016 och en kraftig ökning av EBITDA från nollresultat 2016. Prego är idag den tredje största aktören inom OOH i Norge. Bolagets erbjudande består bland annat av analoga billboards, analoga och digitala reklamplatser inom dagligvaruhandel och parkering. Prego grundades 2013 och har idag 8 anställda.

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.