Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler, Strandvägen 7A i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast tisdagen den 23 maj 2017, dels anmäla sig och eventuellt biträde hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 26 maj 2017 kl. 16.00. Anmälan kan göras till adress A City Media AB, Att: Christoffer Stackell, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 0735-149788 eller via e-post christoffer.s@adcitymedia.com.

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 23 maj 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år. Fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före bolagsstämman finnas på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original AdCityMedia 1 Frihamnsgatan 22 115 56 Stockholm www.adcitymedia.com samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut kommer från och med tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Förslag till emissionsbemyndigande
12. Förslag till namnbyte
13. Förslag till principer för utseende av valberedning
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår att Patrik Mellin utses till ordförande på stämman.

Punkt 8b - Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att utdelning med 2,5 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 4 308 922,5 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2017-06-01 och utbetalningsdag för utdelning är 2017-06-07.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen kommer att presentera förslag till ovan punkt senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag
Valberedningen kommer att presentera förslag till ovan punkt senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 11 - Förslag till emissionsbemyndigande
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

Punkt 12 - Förslag till namnbyte
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att ändra bolagsnamn och efterföljande ändring i bolagsordning. Förslagna namn är; 

 • ACM med eventuellt efterföljande tillägg 
 • AdCityMedia med eventuellt efterföljande tillägg

Punkt 13 - Förslag till principer för utseende av valberedning
Styrelsen kommer att presentera förslag till ovan punkt senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 14 - Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 723 569 utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 1 723 569. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2017
Styrelsen

2018-11-20
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar 15 % organiskt och totalt 41 % under årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

JULI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen steg med 40,7 % till 42 294 (30 064) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 347 (4 136) TSEK
 • EBITDA uppgick till 5 548 (5 845) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 13,1 % (19,4), justerat för Prego Media AS uppgick EBITDA-marginalen till 17,0 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 586 (-3 218) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 3 740 (4 573) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,29 (2,35) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,29 (2,35) kr.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen steg med 41,3 % till 120 585 (85 342) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9 204 (10 115) TSEK
 • EBITDA uppgick till 16 685 (15 403) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 13,8 % (18,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 597 (1 357) TSEK 
 • Rörelseresultat uppgick till 11 951 (11 759) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,13 (5,82) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 (5,78) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB.

2018-11-16

AdCityMedias årsstämma 2018 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.

2018-10-22
Regulatorisk

AdCityMedia AB tecknar digital signage-avtal med Akademibokhandeln. Det initiala avtalet innebär att AdCityMedia blir exklusiv etablerare av digitala skärmar för bokkedjan Akademibokhandeln. Ordervärdet per dagens datum uppgår till 2,8 MSEK och uppskattas rullas ut mellan november 2018 - januari 2019.

2018-09-24
Regulatorisk

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,6 MNOK via dotterbolaget Prego Media AS. Ordern kommer att avräknas fram till årsskiftet med start i september månad 2018.

2018-08-27
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar 49 % organiskt och totalt 60 % under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

APRIL - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen steg med 60,2 % till 44 093 (27 517) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 4 710 (3 237) TSEK
 • EBITDA1 uppgick till 7 032 (5 112) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 % (18,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 164 (3 749) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 5 564 (3 959) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,64 (1,87) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,64 (1,85) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB. 

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.