BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI - DECEMBER 2017 A CITY MEDIA

AdCityMedia ökar omsättningen med +69 % och EBITDA med +32 % i Q4 2017 jämfört mot motsvarande period föregående år och visar samtidigt ett starkt kassaflöde.

OKTOBER - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 780 (21 811) TSEK, en ökning med 68,6 %. 
 • EBITDA uppgick till 7 241 (5 492) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 19,7 % (25,2), en ökning med 1 750 TSEK motsvarande 31,9 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 (3 796) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 512 (5 216) TSEK.                     
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (2,20) SEK.
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 3 714 (4 675) TSEK. *

*Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 8.

JANUARI - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 122 115 (80 981) TSEK, en ökning med 50,8 %. 
 • EBITDA uppgick till 22 644 (16 763) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,5 % (20,7), en ökning med 5 882 TSEK motsvarande 35,1 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 211 (9 133) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 867 (15 999) TSEK.                    
 • Resultat per aktie uppgick till 1,27 (5,30) SEK.
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 13 563 (11 932) TSEK. *

*Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 8.

VD-KOMMENTAR

"kassaflödet från den löpande verksamheten ökar kraftigt"

Under perioden visar bolaget en stark omsättningstillväxt med 69 % jämfört med föregående år, 36 780 TSEK mot 21 811 TSEK. Glädjande nog landar den organiska tillväxten på 24 % mot föregående år. EBITDA ökar med 32 % under perioden till 7 241 TSEK från 5 492 TSEK. Orderboken är större jämfört med samma period föregående år och kassaflödet från den löpande verksamheten ökar kraftigt till 12 512 TSEK från 5 216 TSEK föregående år. Styrelsen har under perioden fattat beslut att föreslå en utdelning på 2,75 kronor per aktie, att jämföra med 2,50 kronor per aktie 2016.

Media
Media har under årets sista kvartal haft fortsatt fokus på ökad nyttjandegrad avseende vårt säljbara mediautrymme i koncernen, det vi tidigare kallat "medialager". Som ett ytterligare steg i detta har vi anställt Alexis Logothetis som försäljningsdirektör för Media. Alexis kommer tidigare från Clear Channel där han hade rollerna försäljningsdirektör och digital affärsutvecklare. Rollen Yield Manager, med uppgift att likt flygbranschen "fylla stolarna", det vill säga sälja och paketera medialagret på ett optimalt sätt med hänsyn till hela koncernen är också nytt för 2018. Lanseringen av den nya hemsidan med VR-funktioner och ett helt nytt planeringsverktyg för våra köpare har fått mycket positiv respons och genererat flera spontana förfrågningar på våra produkter.

Affärsområdet Media ökar under perioden med 87 % jämfört med samma period föregående år, motsvarande 29 434 TSEK mot 15 780 TSEK. Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgår till 25 % samtidigt som mediabyråbarometern för perioden oktober till december visar på en ökning av utomhusreklamen med 16 %, vilket innebär att AdCityMedia fortsätter ta marknadsandelar. Under perioden erhöll vi en order från Publicis Media Sweden AB på cirka 9,5 MSEK beträffande en nyetablerad mediayta i Stockholm.

Vi tecknade också ett avtal med Clear Channel som ger dem rätten att sälja på cirka 80 digitala mediaytor i nio köpcentrum där vi äger infrastrukturen. Bakgrunden till avtalet är att vi vill fokusera på vår digitala storformatsreklam. Avtalet började gälla i november 2017 och uppskattas ge en årlig intäkt om ca 8 500 TSEK varav 6 500 TSEK är garanterade.

Retail Tech 
Retail Tech (tidigare Creative) har under fjärde kvartalet ökat med 22 % jämfört med föregående år och hela ökningen är organisk. Under årets sista månader initierades ett strategiarbete och flera förändringsprocesser, bland annat anlitades en försäljningsansvarig, en Key Account Manager och en retailstrateg, alla med gedigna erfarenheter från retail och digitalisering. Vi ser stora möjligheter att framöver hjälpa våra kunder i den förändring som fysisk butik genomgår. Efter periodens utgång tecknade vi ett digital signage-avtal med gymkedjan Puls & Träning. Avtalet innebär leverans av digitala skärmar till gymkedjans anläggningar, där 19 stycken är klara för utrullning. Orderpotential ca 4 500 TSEK för samtliga 77 anläggningar. 

Förvärv
Den 21 december tecknade vi avtal gällande förvärv av systemutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB, vilket innebär att vi nu äger samtliga rättigheter till den globala bokningsplattform som utvecklats sedan 2006. Detta säkerställer att AdCityMedia ligger i framkant och är en drivande kraft i utvecklingen av den digitala utomhusreklammarknaden. Vidare finns en ekonomisk vinning för bolaget genom ökat medialager, minskade licensavgifter och konsultarvoden, men framför allt att det öppnar upp för ett nytt globalt intäktsflöde i form av licensavgifter. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 2 MSEK kontant och 18 798 stycken aktier i AdCityMedia.

Vi är fortsatt mycket nöjda med integrationen av tidigare förvärv och fortsätter utvärdera ytterligare bolag. Det har lett till att vi, efter periodens utgång, tecknat förvärvsavtal avseende Norges tredje största utomhusmediabolag Prego Media.

Prego grundades 2013, har 8 anställda och är idag den tredje största aktören inom OOH i Norge. Företagets erbjudande består bl.a. av analoga och digitala reklamplatser inom dagligvaruhandel och parkeringar samt analoga billboards. Personerna bakom företaget har erfarenhet från framstående aktörer inom mediabranschen som Clear Channel och Moveboards Media (som senare blev Nova Vista).  Förvärvet är en del av strategin att nå en global marknad med den digitala bokningsplattformen och tanken är att visa proof of concept med eget bolag på ny marknad. 2017 beräknas omsättningen för Prego uppgå till 32 MNOK, med en EBITDA-marginal om 10,9 %. Det innebär att pro forma, inkluderat 2017, hade AdCityMedias omsättning uppgått till ca 155 MSEK och haft en EBITDA om ca 26 MSEK vilket är en ökning om 27 % respektive 15 % högre med Prego Media inkluderat. Betalning av förvärvet skall ske genom fast ersättning om 16,75 MNOK och 66 116 stycken aktier i AdCityMedia. Maximal tilläggsköpeskilling kan uppgå till 19 MNOK.

Jag upprepar från föregående kvartal att vi, utifrån den höga tillväxt som råder och med hänsyn till bolagets målsättning att fortsätta växa via förvärv, ser det motiverat att på sikt göra ett listbyte. Som ett förberedande arbete för detta har en process med att utvärdera en potentiell IFRS-konvertering påbörjats. Om utfallet blir som planerat är målsättningen att övergå till IFRS under Q1 2018. En positiv effekt av regelverket IFRS för oss är att goodwill-avskrivningar som årligen uppgår till 11,4 MSEK inte kommer belasta resultatet. 

När vi listade bolaget 2015 gjorde vi det utifrån två antaganden; dels att mediakartan kommer ritas om när en förflyttning sker från tv och print - men också från mobil och webb - till utomhusreklam, dels att utomhusreklamen kommer digitaliseras. Januari månad visar enligt följande diagram tydliga tecken på att vi tänker rätt. Mediaköp utomhus ökar 30 % mot föregående år och i princip alla andra medieslag tappar.

Digital annonsering out-of-home (DOOH) världen över förväntas öka från 12,52 miljarder dollar till 26,21 miljarder dollar mellan 2016-2023.

Vi har under perioden gjort flertalet investeringar i personal och marknadsföring för att ha full kraft ta oss an 2018 och de möjligheter vi ser i marknaden för DOOH och Retail Tech. Båda affärsområdena spås en mycket ljus framtid med kraftigt underliggande tillväxt där jag ser att vi är väl positionerade för att ta marknadsandelar. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året.

Anders Axelsson,
VD A City Media AB (publ)

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

2018-11-20
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar 15 % organiskt och totalt 41 % under årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

JULI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen steg med 40,7 % till 42 294 (30 064) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 347 (4 136) TSEK
 • EBITDA uppgick till 5 548 (5 845) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 13,1 % (19,4), justerat för Prego Media AS uppgick EBITDA-marginalen till 17,0 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 586 (-3 218) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 3 740 (4 573) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,29 (2,35) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,29 (2,35) kr.

JANUARI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen steg med 41,3 % till 120 585 (85 342) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9 204 (10 115) TSEK
 • EBITDA uppgick till 16 685 (15 403) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 13,8 % (18,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 597 (1 357) TSEK 
 • Rörelseresultat uppgick till 11 951 (11 759) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,13 (5,82) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 (5,78) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB.

2018-11-16

AdCityMedias årsstämma 2018 antog principer för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. AdCityMedia AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.

2018-10-22
Regulatorisk

AdCityMedia AB tecknar digital signage-avtal med Akademibokhandeln. Det initiala avtalet innebär att AdCityMedia blir exklusiv etablerare av digitala skärmar för bokkedjan Akademibokhandeln. Ordervärdet per dagens datum uppgår till 2,8 MSEK och uppskattas rullas ut mellan november 2018 - januari 2019.

2018-09-24
Regulatorisk

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,6 MNOK via dotterbolaget Prego Media AS. Ordern kommer att avräknas fram till årsskiftet med start i september månad 2018.

2018-08-27
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar 49 % organiskt och totalt 60 % under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

APRIL - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen steg med 60,2 % till 44 093 (27 517) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 4 710 (3 237) TSEK
 • EBITDA1 uppgick till 7 032 (5 112) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 % (18,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 164 (3 749) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 5 564 (3 959) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,64 (1,87) kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,64 (1,85) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB. 

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.