AdCityMedia tecknar exklusivt avtal med Stockholmsmässan

AdCityMedia tecknar exklusivt avtal med Stockholmsmässan A City Media AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, tecknar avtal med Stockholmsmässan via dotterbolaget GM-Gruppen Moving Message AB. Avtalet innebär att AdCityMedia blir exklusivt säljbolag till Stockholmsmässans egna digitala inomhus- och utomhusskärmar. Avtalet uppskattas bringa ett ordervärde om ca. 2,5 MSEK under 2018.

Stockholm 2018-02-19

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 13:00 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde - "Retail Tech". Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: "Digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

2018-06-13
Regulatorisk

AdCityMedia AB (publ) har idag, den 13 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det norska mediabolaget Prego Media AS. Förvärvet sker enligt tidigare förmedlat pressmeddelande från den 20 februari 2018.

2018-06-07
Regulatorisk

Årsstämma har hållits i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2018. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

2018-05-28
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
  • EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.
2018-05-09
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm.

2018-05-09
Regulatorisk

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2017.

2018-05-02
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.