2018-06-13
Regulatorisk

AdCityMedia AB (publ) har idag, den 13 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det norska mediabolaget Prego Media AS. Förvärvet sker enligt tidigare förmedlat pressmeddelande från den 20 februari 2018.

2018-06-07
Regulatorisk

Årsstämma har hållits i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2018. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

2018-05-28
Regulatorisk

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
  • EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.
2018-05-09
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm.

2018-05-09
Regulatorisk

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2017.

2018-05-02
Regulatorisk

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.