2015-12-18

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en mediaorder om drygt 3,7 MSEK från ett svensk konsumentbolag med multinationell verksamhet. Mediaordern omfattar marknadsföring på AdCityMedias vepor samt digitala LED-skärmar i storformat i Stockholm, Malmö och Göteborg och levereras under 2016.

2015-12-04

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från Volkswagen om drygt 1,5 MSEK beträffande produktion och montage av vepor samt 17 av Bolagets digitala LED-skärmar under 2016. Ordern ämnar att driva trafik till Volkswagens anläggningar i Stockholm och är frukten av det uppdrag Bolaget haft under hösten som syftat till att se över Volkswagen Sveriges marknadsföringsmöjligheter.

2015-12-02

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en digital order från ett svensk konsumentbolag om drygt 1,5 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala skärmar. 

2015-11-27

A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige om att teckna aktier och teckningsoptioner i Bolaget ("Erbjudandet"), varvid aktier till ett värde om cirka 5 MSEK emitteras, inför noteringen på Nasdaq First North ("First North").

2015-11-12

Investerarträffar:

  • Malmö, måndag 16 november kl. 11:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Hamngatan 4 i Malmö
  • Stockholm, onsdag 18 november kl. 17:30
    Plats: Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2 i Stockholm
  • Presentation av VD Anders Axelsson med möjlighet till diskussion och frågor. Lättare mat och dryck serveras.
  • Anmälan innehållande namn och totalt antal personer i sällskapet skickas senast fredagen 13 november till: corporate-finance@mangold.se
2015-11-06

Styrelsen i A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har den 5 november 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktat till allmänheten. Emissionen omfattar maximalt 172 414 aktier som erbjuds till kursen 58 SEK per aktie. Sammantaget väntas Erbjudandet inbringa cirka 10 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolaget har även beslutat om en emission av ytterligare 172 414 aktier till ett värde om ytterligare cirka 10 MSEK att, i samråd med Mangold Fondkommission AB och Bolagets styrelse, utnyttjas vid överteckning av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). För varje två tecknade och tilldelade aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen erhålls en teckningsoption vederlagsfritt, varvid en teckningsoption ger rätt till teckning av en nya aktie cirka 18 månader efter Erbjudandet ("Teckningsoptionerna"). Bolagets aktier samt Teckningsoptionerna avses att listas på Nasdaq First North ("First North"). Planerad första handelsdag för aktierna är den 2 december 2015. 

<<
1
...
14
15
16
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.