2016-06-10

Mot bakgrund av att A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har erforderligt rörelsekapital i koncernen har Bolaget valt att tidigarelägga betalning av slutlikvid som härstammar från förvärvet av Brck Dgtl Outdoor Media AB ("Brick Digital"). Förvärvet genomfördes år 2015. Implementeringen av Brick Digitals säljorganisation, teknik och distribution har gått snabbare än planerat och Brick är idag fullt integrerat i AdCityMedias verksamhet. Brick har varit en lönsam affär för AdCityMedia från första dagen.

2016-05-25

Årsstämma har hållits i A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 24 maj 2016. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

2016-05-19

AdCityMedia ökar omsättningen med 92% och EBITDA med 156% i Q1 2016 mot föregående år.

JANUARI - MARS 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 874 (9 837) TSEK, en ökning med 92% mot föregående år.
  • EBITDA uppgick till 4 481 (1 750) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 23,7 (17,8)%, en ökning med 2 731 TSEK motsvarande 156%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 555 (2 005) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,75 (1,46) SEK.
  • Antal anställda uppgick till 19 vid periodens utgång.
2016-05-09

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl 14.00 på Mangolds kontor Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-05-02

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har i dag publicerat årsredovisningen för 2015 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.adcitymedia.com/.

2016-04-26

AdCityMedia skjuter fram publicering av årsredovisning för 2015 A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") skjuter på publiceringen av årsredovisningen för 2015 och avser publicera årsredovisningen 2 maj 2016.

<<
1
...
11
12
13
14
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.