2016-09-26
Regulatorisk

Extra bolagsstämma har hållits i A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 26 september 2016.

2016-09-09
Regulatorisk

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

2016-08-31
Regulatorisk
 • A City Media AB ("AdCityMedia") förvärvar per idag 30 procent av aktierna i All in Media Sverige AB ("All in") genom ett utköp av en passiv delägare, samt ingår avtal om förvärv av resterande 70 procent av aktierna med sista tillträdesdag satt till den 1 november 2016 ("Förvärvet").
 • Förvärvets köpeskilling uppgår till totalt 7,5 MSEK.
 • Tilläggsköpeskillingar kopplade över 24 månader kan tillkomma vid överleverans mot uppsatta mål.
 • Räkenskapsåret 2015 omsatte All in 7,9 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 0,7 MSEK.
 • Perioden 201601-201605 omsatte All in 3,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 1,0 MSEK.
 • All in grundades 2012 med målsättningen att från start kunna erbjuda en modern och effektfull plattform till annonsörer genom exponering på ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt. All in har digitala storformats skärmar i bl.a. Uppsala och Västerås som i turordning är Sveriges fjärde- och femte största städer.
 • AdCityMedia och All ins verksamheter kompletterar varandra väl och en rad positiva synergieffekter förväntas genom Förvärvet.
2016-08-26
Regulatorisk

AdCityMedia ökar omsättningen med 96% och EBITDA med 122% i Q2 2016 mot föregående år.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI) 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 691 (14 136) TSEK, en ökning med 96% mot föregående år.
 • EBITDA uppgick till 4 617 (2 078) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 16,7 (14,7)%, en ökning med 2 539 TSEK motsvarande 122%.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 408 (1 138) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 105 (331) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 227 (1 211) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,65 (0,83) SEK.
2016-07-06
Regulatorisk

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en digital signage-order från en internationell retail kedja. Affären innefattar en helhetslösning avseende digital kommunikation i "point of sales" ögonblicket (POS) i butik. Värdet av ordern uppgår till cirka 1,6 MSEK och intäkterna förväntantas inkomma under tredje kvartalet 2016.

2016-06-10

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") förvärvade 2015 Brck Dgtl Outdoor Media AB ("Brick Digital") varvid Brick Digitals grundare och huvudägare Joel F Klockar och näst största ägare Nordiska Tillväxtbolaget AB ("Tillväxtbolaget") med dess delägare Niklas von Sterneck fortsatt kommer att arbeta nära Bolaget även efter utbetalningen av slutlikviden för förvärvet som pressmeddelats tidigare idag. Joel F Klockar och Niklas von Sterneck har via sina respektive bolag valt att förvärva aktier i AdCityMedia om 300 000 SEK vardera. Transaktionerna gjordes 3 juni till kursen 110,75 SEK vilket motsvarade rådande aktiekurs vid datumet för transaktionerna. Säljande aktieägare var AdCityMedias verkställande direktör och huvudägare Anders Axelsson.

<<
1
...
10
11
12
13
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.